Centrope Summit 2013

Centrope Summit 2013

Summit Centrope 2013 sa konal 14.10.2013 v Modre ELESKO wine park.

Hlavným organizátorom a realizátorom politickej a následne odbornej konferencie bolo združenie Slovenský dom Centrope. Združenie SDC,pod vedením Ing.Tatiany Mikušovej, riaditeľky združenia  tak zabezpečilo hlavnú úlohu Centrope politického bordu: zabezpečiť udržateľnosť desaťročnej spolupráce v regióne Centrope.

Konferencia splnila svoje ciele, navrhla vytvorenie pracovnej skupiny pre skúmanie možností a prípravu inštitucionalizácie. V odbornej oblasti sa účastníci dohodli, že sa bude snažiť o vytvorenie podobného modelu podporných nástrojov pre oblasť vinohradníctva a  poctivého vinárstva.

Politický summit Centrope 2013,ktorý riešil ďalší rozvoj spolupráce implementáciou Stratégie Centrope 2013+ a prípravu na inštitucionalizáciu Centrope formou založenia medzinárodného združenia EZÚS Odborná konferencia Centrope, venované téme vinohradníctvo a vinárstvo. Tatiana Mikušová prezentuje výsledky spolupráce v turizme.
Tlačová konferencia Centrope, župan BSK Pavol Frešo prezentuje výsledky rokovania politického bordu. Odborná konferencia Centrope , F.Regner z rakúskej spoločnosti prezentuje rakúsky model podpôr pre vinohradníctvo a vinárstvo

Share this post