Danube Islands

Záverečná tlačová informácia k projektu Danube Islands

Projekt Danube Islands bol realizovaný v období apríl 2019 – marec 2020. Všetky aktivity sa podarilo realizovať podľa plánu a v zadaných termínoch. Výstupy projektu (Koncept, Story mapy, bannery a roll upy, brožúry, výstavy CR a cesty stakeholderom SK-HU) napomáhajú k vzájomnej spolupráci a spoločnému budovaniu cezhraničnej destinácie. Ciele projektu boli naplnené a partneri projektu, združenie Slovenský dom Centrope s maďarským združením Szigetköz TDM nastavili rámec spolupráce do budúcnosti v zmysle Stratégie rozvoja turistickej destinácie Danube Islands
Tento projekt bol realizovaný s podporou programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika- Slovenská republika.
Dočasná tabuľa

Stakeholder Tour

Vzájomné spoznávanie parterov, atrakcií, služieb a kultúrnych pamiatok. To je prvý krok k nadväzovaniu partnerstiev navzájom. K tomuto slúžili dve poznávacie cesty, jedna v Maďarsku v novembri 2019 a druhá na Slovensku v marci 2020.

Medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu

Rovnako dôležité pre zviditeľňovanie novej destinácie Danube Islands sú medzinárodné veľtrhy. S maďarským partnerom sme sa spolu zúčastnili Ferien Messe 2020 vo Viedni, taktiež v Bratislave Slovakiatour a Utahaz v Budapešti.

Bannery v exteriéroch a interiéroch

K zviditeľňovaniu a rozširovaniu povedomia novej destinácie Danube Islands boli spracované veľkoplošné bannery, ktoré budú visieť na viacerých verejných miestach (napr. kúpaliskách) a tiež interiérové roll upy vhodné do TIKov, hotelov či cestovných kancelárií.

Story mapy Danube Islands

Vyznamným výstupom projektu sú inovatívne nástroje určené priamo návštevníkom destinácie Danube Islands. Sú to dve Story mapy – mapy s príbehom, kde sa na mape zobrazujú informácie ,  ktoré návštevník potrebuje a hľadá ešte pred výletom. 
Súčasťou Story máp sú aj plánovače výletov pre vodnú cestu a cyklocesty.

Koncept Tematickej cesty na toku Malého Dunaja

Jednou z aktivít projektu je aj dokument ,, Koncept Tematickej cesty na toku Malého Dunaja”.
Na základe tejto dokumentácie bude v krátkom čase realizované značenie ,,Vodného chodníka na Malom Dunaji”.

Zmluva

Zažite destináciu Danube ISLANDS - Duatlon 2019

.

Malý a Veľký Žitný ostrov - brožúra

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat.

Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie *„Danube Islands“* prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu, a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.

– Aktivita “* turisticko-športové podujatie Duatlon na Malom Dunaji vo Vrakuni” *sa zameriava na kombináciu využitia bicyklov a lodí pre miestne komunity a prilákanie aktívnych návštevníkov do destinácie. Pre návštevníkov zdarma.

Rozvoj turistickej cezhraničnej destinácie Danube Islands

Danube Islands je projektom udržateľnosti a rozvoja destinácie Malý a Mošonský Dunaj. Nadväzuje na
aktivity projektu Bike&Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-HU 2014 – 2020
a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj
vypracovanej s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike&Boat.
Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.
Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Danube
Islands“ prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti.
Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú
základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace
subjekty cestovného ruchu a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.

Základný banner

Web: www.rdvegtc.eu

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. Podrobné informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika – Slovenská republika dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.

Podpísanie zmluvy dňa 23.5.2019 v Dunajskej Strede medzi SDC a Ezus RDV – projekt Danube Islands (Interreg SK-HU Fond malých projektov)

Projekt sa bude realizovať v období 5/2019 – 3/2020. Partnermi projektu sú SDC a Turistická organizácia Sziget Koz, TDM Association. Výstupmi projektu budú: Koncept tématickej cesty na toku malého Dunaja, 20 banerov umiestnených v exteriéroch na slovenskom a maďarskom území toku malého a mošonského Dunaja, 2 story mapy /pre vodákov a pre cyklistov/, turisticko-športové podujatie vo Vrakuni, 2 study tours pre Stakeholders, imidžová brožúra o malom a mošonskom Dunaji a účasť na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu.