Danube Islands

Voda naše Bohatsrvo- 27.4.2024- Vo Vrakuni, na lúke pri kruhovom objazde

Obce, mestá a dobrovoľníci organizujú počas celého mesiaca rôzne aktivity, ktoré vyvrcholia na Deň Zeme 22. apríla.
My vás pozývame na Deň Zeme k malému Dunaju vo Vrakuni 27.4, od 13:30 do 18:30
Tretí aprílový víkend je preto venovaný vode a okolitej prírode.  Čaká vás člnkovanie na Malom Dunaji a to úplne zdarma, divadlá pre deti Mici a Mňau a tiež zábavné hudobné vystúpenie Funny Fellows. Panelová diskusia s Pisztráng Kör Egyesület a novootvreným Ekocentrom Čunovo
Každý, kto sa zapojí do niektorej z mnohých aktivít, prejaví dobrú vôľu a záujem chrániť prostredie, v ktorom žijeme.

Voda naše bohatstvo
Mesiac venovaný vode a prírode
pri príležitosti Dňa Zeme 2024.

Zapojte sa do zberu odpadu v obci vo Vašom okolí.

Voda naše bohatstvo vo Vrakuni

Príďte sa pozrieť na interaktívnu akciu Voda naše bohatstvo, spríjemnenú kultúrnym programom a environmentálnymi workshopmi pre deti. Dozviete sa veľa nových skutočností ako správne chrániť životné prostredie. Akcia je verejná a aktivity zadarmo.

VODA NAŠE BOHATSTVO

Pozývame Vás na sa peknú trojdňovú akciu Voda naše bohatstvo, ktorá sa uskutoční v dňoch 22-24.4.2022

Dňa 22.4 sa bude vzdelávať na školách

Dňa 23.4 sa staráme o životné prostredie

Dňa 24.4 oddychujeme v prírode. Vo Vrakuni pri kruhovom objazde v čase 14:00-18:00

 

Celý priebeh akcií nájdete v priloženom letáku.

Komunitný portál Danube Island

Komunitný portál Malý Dunaj je platforma, ktorá spája všetkých ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí. Ponúka ako sa zapojiť do brigád, zároveň prezentuje podujatia a aktivity súvisiace so životným prostredím.

Tlačová správa: Záverečná tlačová informácia k Projektu Danube Islands Coordination

Projekt bol realizovaný v období október 2020 až október 2021.

Všetky aktivity sa podarilo realizovať podľa plánu v zadaných termínoch.

Výstupy projektu ( Kooordinácia v území, športovo-rekreačné podujatie, komunikačný plán,  komunitný portál, informačno-propagačné tabule, brožúra, turistická výhliadková mapa, aktualizácia stratégie destinácie Danube Islands) spoločne pomáhajú k ďalšej spolupráci a spoločnému rozvíjaniu cezhraničnej turistickej destinácie Danube Islands a tiež rozvoju územia.

Ciele projektu boli naplnené a partneri projektu Slovenský dom Centrope a maďarské združenie Szigetkoz TDM upevnili spoluprácu do budúcnosti a spoločnom rozvoji deastinácie Danube Islands

Komunitný portál Malý Dunaj (arcgis.com)

 

Tlačová správa: Cezhraničná stratégia rozvoja destinácie Danube Islands - aktualizácia

Aktualizovaná spoločne vytvorená cezhraničná stratégia pre destináciu Danube Islands vytvorila v akčnom pláne konkrétne aktivity pre rozvoj destinácie.  Dokument je výstupom projektu DICOOR.

Cezhraničná stratégia rozvoja destinácie Danube Islands - aktualizácia

Maďarský partner aktualizoval spoločne vytvorenú stratégiu rozvoja destinácie Danube Islands.
Summery aktualizácie najdete tu:

Turistická vyhliadková mapa Csallóköz-Szigetköz

je aktivitou projektu, ktorej cieľom je spodrobnenie územia Mošonského Dunaja pre návštevníka

Brožúra cezhraničnej spolupráce na budovaní destinácie Danube Islands

Aktivitou bola vytvorená destinačná brožúrka cezhraničnej spolupráce v troch jazykoch : slovenčina, maďarčina a angličtina

link: 10451900_1636473534.pdf (szigetkozportal.hu)

Koordinácia v území

Cieľom  aktivity  bola podpora dlhodobého partnerstva a koordinácia aktivít cezhraničnej spolupráce. Výstupom projektu je komunikácia a stretnutia s partnermi verejného ,súkromného a neziskového sektora na území pozdĺž toku Malého Dunaja, taktiež spoluorganizácia športovo-rekreačných podujatí v Jelke a vo Vrakuni so zapojením maďarského partnera Szigetkoz TDM, rozvozy materiálov do centier služieb na toku Malého a Mošonského  Dunaja, účasť na podujatiach organizovaných inými partnermi

Informačno – propagačné tabule pozdĺž toku Malého Dunaja

Z aktivity bolo vytvorených dvadsať informačno – propagačných tabúľ. Tieto budú následne osadené na miestach kde sa návštevníci vylodia/nalodia na toku Malého Dunaja. Tabule obsahujú všetky praktické informácie pre návštevníka, vrátane informácií o destinácii Danube Islands a cezhraničnej spolupráci

Tlačová správa: Komunitný portál

Z projektu DICOOR vznikla webová aplikácia – komunitný portál „Zachráňme Malý Dunaj“, ktorý ponúka na spoločnej platforme možnosť zapojenia všetkých aktérov v územií Malého Dunaja pre ochranu životného prostredia.

https://maly-dunaj-domcentrope.hub.arcgis.com/

Komunitný portál

Z aktivity bola vytvorená webová aplikácia, určená všetkým aktérom pôsobiacim v území Malého Dunaja. Jej cieľom je spolupráca všetkých pre ochranu životného prostredia

https://maly-dunaj-domcentrope.hub.arcgis.com/

Tlačová správa: Inovatívny komunikačný plán destinácie Malý Dunaj vrátane pilotnej realizácie navrhovaných opatrení

Stratégia komunikácie destinácie na sociálnych sieťach vrátane pilotnej kampane, bude slúžiť ako základný plán prezentácie destinácie Danube Islands na sociálnych sieťach.

Inovatívny komunikačný plán destinácie Malý Dunaj vrátane pilotnej realizácie navrhovaných opatrení

Prostredníctvom tejto aktivity bola spracovaná stratégia komunikácie destinácie na sociálnych sieťach vrátane pilotnej kampane, ktorá bola zrealizovaná travel influenserom na sociálnych sieťach formou článkov na blogu,  príspevkov na instagrame a facebooku, instastories na vyzdvihnutie zaujímavostí a atrakcií a  nakoniec ukončenie kvízom. Kampaň bola realizovaná v rôznych médiách

Tlačová správa: Cezhraničné športovo- rekreačné podujatie pri Malom Dunaji.

Pri Malom Dunaji v obciach Jelka a Bratislava mč. Vrakuňa sa 28-29.8.2021 konali cezhraničné športovo-rekreačné podujatia. Na podujatiach sa odhadovo zúčastnilo veľa ľudí, prevažne obyvateľov danných oblastí. Prezentovala sa destinácia Danube Islands. Podujatia mali cezhraničný charakter.

Športovo- rekreačná aktivita na Malom Dunaji

Posledný víkend  pre začiatkom školského roka vás pozývame stráviť aktívne a príjemne pri Malom Dunaji, vo Vrakúni alebo v obci Jelka.   Podujatie pre vás pripravujú Bratislavský a  Trnavský kraj , MČ Vrakúňa a obec Jelka spolu so  združením Slovenský dom Centrope.
V sobotu a nedeľu  28.a 29. augusta  sa určite žiadna rodinka nudiť nebude. Malý Dunaj si môžu návštevníci  vyskúšať na člnkoch aj na bicykli.  Pre deti sme pripravili širokú ponuku súťaží a kvízov, spojených  s vedomosťami o Dunaji. Súčasťou podujatia je aj bábkové predstavenie divadla MaKiLe. 
Všetky aktivity sú zdarma. Všetci ste srdečne vítaní.

Projekt DI - COR plagát

Projekt “Tematická cesta na toku Malého Dunaja – vybudovanie náučného chodníka”

V rámci roka 2020 združenie realizovalo na území Malého Dunaja vybudovanie náučného chodníka. Na 40tich miestach sa návštevník dozvie o zaujímavých technických pamiatkach, o flóre a faune územia lúžnych lesov a ďalších atraktívnych miestach. Pre náučný chodník bola spracovaná brožúra v troch jazykoch

14012021_vodnaNaucnaCesta_booklet_Display

a tiež elektronická verzia Vodného náučného chodníka, ktorá je súčasťou  Plánovača výletov na Malom Dunaji.

https://domcentrope.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f4aa319e42d842b7a59edc93af8187f7

 

 

 Projekt bol podporený nadáciou Dunajského fondu, Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom

Náučný chodník na toku Malého Dunaja

V rámci projektu Náučný chodník na toku Malého Dunaja bol realizovaný aj Plánovač výletov Danube Islands.

Plánovač je on-line pomôcka pre potenciálneho návštevníka vodnej cesty na Malom Dunaji, ktorá mu pomôže naplánovať si vlastný úsek, ktorý chce na vode absolvovať. Plánovač ponúka návštevníkovi čo zaujímavé môže vidieť v prírode či technické pamiatky, ale aj praktické rady (kde sa nalodiť/vylodiť, koľko to bude trvať, kde môže stanovať či opekať, kde sa dá kúpať, možnosti ubytovania a stravovania)

 

Tlačová správa: Projekt Danube Islands Coordination

program: cezhraničná spolupráca Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov

prioritná os:  PA4 podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Vedúci partner: Slovenský dom Centrope

cezhraničný partner: Sziget Koz TDM

Celkový rozpočet: 55 576,50 Eur

Príspevok ERDF:  47 240,02 Eur

Spolufinancovanie: 8 336,48 Eur

Realizácia projektu:  10.2020 – 8.2021

 

 

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. Podrobné informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika – Slovenská republika dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.

Tlačová sptráva: projekt Danube Islands Coordination

Projekt Danube Islands Coordination bol schválený v programe INTERREG SK-HU Fond malých projektov. Zmluva bola podpísaná k 27.10.2020. Realizácia aktivít je naplánovaná na obdobie 10.2020 – 8.2021.

Cieľom projektu je prehlbovanie spolupráce a koordinácie rozvoja cezhraničnej destinácie Danube Islands spolu s maďarským partnerom Szigetkoz TDM.

V projekte boli schválené aktivity: Komunikačná stratégia online  na sociálnych sieťach, komunikácia destinácie aj formou veľtrhov, brožúrou a tlačovými výstupmi, zvýšenie koordinácie v území, športovo-rekreačné podujatie na Malom Dunaji, aktualizácia Stratégie Danube Islands

 

Web: www.rdvegtc.eu

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. Podrobné informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika – Slovenská republika dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.

 

Záverečná tlačová informácia k projektu Danube Islands

Projekt Danube Islands bol realizovaný v období apríl 2019 – marec 2020. Všetky aktivity sa podarilo realizovať podľa plánu a v zadaných termínoch. Výstupy projektu (Koncept, Story mapy, bannery a roll upy, brožúry, výstavy CR a cesty stakeholderom SK-HU) napomáhajú k vzájomnej spolupráci a spoločnému budovaniu cezhraničnej destinácie. Ciele projektu boli naplnené a partneri projektu, združenie Slovenský dom Centrope s maďarským združením Szigetköz TDM nastavili rámec spolupráce do budúcnosti v zmysle Stratégie rozvoja turistickej destinácie Danube Islands
Tento projekt bol realizovaný s podporou programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika- Slovenská republika.
Dočasná tabuľa

Stakeholder Tour

Vzájomné spoznávanie parterov, atrakcií, služieb a kultúrnych pamiatok. To je prvý krok k nadväzovaniu partnerstiev navzájom. K tomuto slúžili dve poznávacie cesty, jedna v Maďarsku v novembri 2019 a druhá na Slovensku v marci 2020.

Medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu

Rovnako dôležité pre zviditeľňovanie novej destinácie Danube Islands sú medzinárodné veľtrhy. S maďarským partnerom sme sa spolu zúčastnili Ferien Messe 2020 vo Viedni, taktiež v Bratislave Slovakiatour a Utahaz v Budapešti.

Bannery v exteriéroch a interiéroch

K zviditeľňovaniu a rozširovaniu povedomia novej destinácie Danube Islands boli spracované veľkoplošné bannery, ktoré budú visieť na viacerých verejných miestach (napr. kúpaliskách) a tiež interiérové roll upy vhodné do TIKov, hotelov či cestovných kancelárií.

Story mapy Danube Islands

Vyznamným výstupom projektu sú inovatívne nástroje určené priamo návštevníkom destinácie Danube Islands. Sú to dve Story mapy – mapy s príbehom, kde sa na mape zobrazujú informácie ,  ktoré návštevník potrebuje a hľadá ešte pred výletom. 
Súčasťou Story máp sú aj plánovače výletov pre vodnú cestu a cyklocesty.

Koncept Tematickej cesty na toku Malého Dunaja

Jednou z aktivít projektu je aj dokument ,, Koncept Tematickej cesty na toku Malého Dunaja“.
Na základe tejto dokumentácie bude v krátkom čase realizované značenie ,,Vodného chodníka na Malom Dunaji“.

Zmluva

Zažite destináciu Danube ISLANDS - Duatlon 2019

.

Malý a Veľký Žitný ostrov - brožúra

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat.

Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie *„Danube Islands“* prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu, a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.

– Aktivita “* turisticko-športové podujatie Duatlon na Malom Dunaji vo Vrakuni” *sa zameriava na kombináciu využitia bicyklov a lodí pre miestne komunity a prilákanie aktívnych návštevníkov do destinácie. Pre návštevníkov zdarma.

Rozvoj turistickej cezhraničnej destinácie Danube Islands

Danube Islands je projektom udržateľnosti a rozvoja destinácie Malý a Mošonský Dunaj. Nadväzuje na
aktivity projektu Bike&Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-HU 2014 – 2020
a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj
vypracovanej s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike&Boat.
Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.
Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Danube
Islands“ prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti.
Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a Malého Žitného ostrova sú
základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace
subjekty cestovného ruchu a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.

Základný banner

Web: www.rdvegtc.eu

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. Podrobné informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika – Slovenská republika dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.

Podpísanie zmluvy dňa 23.5.2019 v Dunajskej Strede medzi SDC a Ezus RDV – projekt Danube Islands (Interreg SK-HU Fond malých projektov)

Projekt sa bude realizovať v období 5/2019 – 3/2020. Partnermi projektu sú SDC a Turistická organizácia Sziget Koz, TDM Association. Výstupmi projektu budú: Koncept tématickej cesty na toku malého Dunaja, 20 banerov umiestnených v exteriéroch na slovenskom a maďarskom území toku malého a mošonského Dunaja, 2 story mapy /pre vodákov a pre cyklistov/, turisticko-športové podujatie vo Vrakuni, 2 study tours pre Stakeholders, imidžová brožúra o malom a mošonskom Dunaji a účasť na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu.