Projekt Partnerstvo CMS

Projekt Partnerstvo CMS

Bratislavský kraj aktívne spolupracuje na budovaní Európskej kultúrnej cesty svätého Cyrila a Metoda

 

Dňa 30.01.2019 sa konalo vo Svätom Jure druhé pracovné stretnutie „Okrúhly stôl so stakeholdermi“ v rámci realizácie  aktivít  projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“, ktorého víziou je vybudovanie a oživenie trasy Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Cieľom projektu je priama spolupráca s partnermi zo Slovenska a Českej republiky na vybudovaní pútnickej cesty na celom území, na ktorom sa v dávnej minulosti  rozprestierala Veľkomoravská ríša a kde uskutočnili svoju misiu slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Regionálna pracovná skupina je vytvorená zo zástupcov skupín z verejnej správy, cirkvi, cestovného ruchu a kultúry, občianskych združení, ktoré sa venujú téme zachovávania a sprítomňovania cyrilo-metodského kultúrneho a duchovného dedičstva. Táto pracovná skupina dlhodobo komunikuje so záujemcami, významnými stakeholdermi aj z komerčnej sféry. Cieľom je vytvorenie dlhodobých partnerstiev pozdĺž trasy Cyrilometodskej cesty. Iba spoluprácou všetkých zapojených partnerov bude možné takúto tematickú cestu s názvom „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“ dlhodobo udržiavať a rozvíjať.

Na území bratislavského kraja je trasovanie  Cyrilometodskej cesty zabezpečené po peších turistických trasách a vyznačené na smerovníkoch Klubu slovenských turistov. Počiatočným bodom je hrad Devín, ktorý je zároveň našou najznámejšou a najdôležitejšou pamiatkou z dôb Veľkej Moravy. Trasa pokračuje na bratislavský hrad, ďalej po Bratislave smerom do Marianky, pútnického miesta. Odtiaľ trasa vedie do Sväatého Jura, kde sa nachádza starodávne veľkomoravské hradisko Neštich a odtiaľ ďalej smerom Grinava – Pezinok – Modra – Červený Kameň – Častá – Doľany. Ďalej sa trasovanie rozdvojuje smerom na Trnavu a hore lesmi Záhoria smerom na Šaštín. Cieľovým bodom putovania je Velehrad na Morave. Na Slovensku trasa vedie do  starodávnej Nitry s ďalšími dôležitými  pútnickými zastávkami. V ďalšom období by mala trasa z Nitrianskeho kraja smerovať do maďarského Zalaváru, t.j. Blatnohradu.

Bratislavský kraj zastupuje v projekte združenie Slovenský dom Centrope.

Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno.

Projekt sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou spolupráce aktérov a realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov a pútnikov, ale zároveň podporia osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študentov a mládež v záujme zachovania odkazu Cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva a ich význam pre Slovensko a Európu.

Projekt je realizovaný v rokoch 2018-2019 a je spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Web projektu http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/

Share this post