Bratislavský kraj aktívne buduje Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda

Bratislavský kraj aktívne buduje Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda

V dňoch 20.- 21. februára 2019 sa konala „Študijná cesta pre partnerov“ v rámci realizácie  aktivít  projektu „Partnerstvá a aktivne institucionálne siete  Cyrilometodskej cesty  v moravsko-slovenskom prihraničí“.

Víziou tohto projektu je budovanie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Už tento rok je možné očakávať, že sa táto cesta zaradí medzi Európske certifikované kultúrne cesty, čím by sa Cyrilometodská cesta stala známa a navštevovaná.

Cieľom projektu je spolupráca a sieťovanie medzi  partnermi a stakeholdermi zo Slovenska a Českej republiky. Jedná sa o spoločné  budovanie turistickej infraštruktúry, spoločná  propagácia produktu cestovného ruchu a spoločná tvorba rozvoja  na budovaní kultúrno – pútnickej cesty na celom území, na ktorom sa v dávnej minulosti  rozprestierala Veľkomoravská ríša a kde uskutočnili svoju misiu slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Iba spoluprácou všetkých zapojených partnerov bude možné takúto tematickú cestu s názvom „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“ dlhodobo udržiavať a rozvíjať.

Študijná cesta pre partnerov sa konala na území Bratislavského kraja. Za Bratislavský samosprávny kraj privítala partnerov Zuzana Schwarzová, poslankyňa BSK a Agáta Mikulová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry. Krátko sa zvítali taktiež s Jurajom Drobom, predsedom bratislavského samosprávneho kraja.

Počiatočným a najvýznamnejším miestom je bezpochyby hrad Devín, kde sa Študijná cesta začala, potom účastníci zamierili do Vinotéky sv. Urbana v Devíne na ochutnávku „devínskeho ríbezláka“ – regionálneho produktu Devína, spojené s prednáškou o histórii vinohradníctva. Potom nasledovali zastávky v kostole sv. Kríža v Devíne a pokračovaním  k hradisku Veľkej Moravy na  Bratislavskom hrade. Prvý deň ukončila návšteva Dómu sv. Martina. Na druhý deň navštívili partneri ďalej kostol sv. Juraja s unikátnym kostolom a prednáškou o starodávnom veľkomoravskom hradisku Neštich v lese nad Sv. Jurom. Cesta partnerov viedla ďalej smerom cez Pezinok a Modru na prehliadku na hrade  Červený Kameň. Poslednou zastávkou bola opäť návšteva lokálneho producenta v Modre, Slovenská ľudová Majolika. Cieľom Študijnej cesty pre partnerov bolo v skratke predstaviť významné pamiatky v spojení u unikátnymi lokálnymi produktami.

Bratislavský kraj zastupuje v projekte združenie Slovenský dom Centrope.

Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno.

Projekt sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou spolupráce aktérov a realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov a pútnikov, ale zároveň podporia osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študentov a mládež v záujme zachovania odkazu Cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva a ich význam pre Slovensko a Európu.

Projekt je realizovaný v rokoch 2018-2019 a je spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Web projektu http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/

Share this post