Projekt „Rozvoj tématických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Projekt „Rozvoj tématických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Projekt  sa realizuje v období  1. – 10.2017 v spolupráci s bratislavským a trnavským samosprávnym krajom, ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Títo partneri nám poskytli financie na jeho realizáciu.

Cieľom projektu je vytvorenie komplexných podkladových materiálov pre vytváranie produktov cestovného ruchu – tématických ciest.

Preto sú zadané aktivity projektu:

1. Vypracovanie strategického dokumentu  Metodika – štandardy budovania tématických  ciest
2. Vypracovanie Koncepcie  rozvoja tématických ciest na území BSK a TTSK vrátane  Akčného  plánu
3. Vypracovanie Koncepcie  rozvoja tématických ciest  – Marketingová komunikácia
4.  Vytvorenie projektovej  dokumentácie  na značnie vybranej tématickej   cesty Historickérody
5.  Propagácia a publicita projektu a jeho výstupov

Podklady sú nevyhnutnou prípravnou fázou, kde realizácia tématických  ciest  „ Šlachtické rody Pallfy a Esterházy „ sa očakáva  tento rok,  s využitím programu  INTERREG V-A, cezhraničná spolupráca SK-AT .

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 

Marketingovú komunikáciu si môžete stiahnúť tu: https://ulozto.sk/!Mufxursq9g8Y/centrope-grofske-cesty-komunikacna-strategia-pdf

Designmauál si môžete stiahnúť tu: https://ulozto.sk/!ghoMF1G8fPGV/designmanual-pdf

Share this post