Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Partnerství a aktívní institucionální síte Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském přihraničí

Združenie Slovenský dom Centrope sa ako riadny projektový partner na požiadavku člena Bratislavský samosprávny kraj, pre pokrytie územia bratislavského kraja zapojil do realizácie projektu v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/02: Partnerství a aktívní institucionální síte Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském přihraničí

Projekt reaguje na potreby zavedenie systematického prístupu do rozvoja Cyrilometodskej cesty, čo je podmienkou fungovania každej európskej kultúrnej cesty.

Základ a ciele,  na ktorom je projekt postavený, tvorí spolupráca partnerov a odborníkov budujúci 4 nosné piliere:

1) Definovanie tém cesty v prihraničnom území vychádzajúce z kultúrneho a historického dedičstva Veľkej Moravy

2) Vypracovanie Stratégie rozvoja Cyrilometodskej cesty v prihraničnom území

3) Rozvoj siete verejno – súkromného partnerstva Cyrilometodskej cesty

4) Aplikácia Stratégie formou spracovaných regionálnych pilotných akčných plánov a zároveň cielená propagácia.

Akčné plány využívajú zapojenie miestnych obyvateľov, subjektov verejného a súkromného sektora. Akčné plány slúžia pre podporu podnikania, investícií a rozvoja cestovného ruchu v pohraničí.

Vedúci partner: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.,Zlín 76001, Česká republika

Hlavný cezhr.  partner: Trnavský samosprávny kraj, Trnava 917 01, Starohájska 10, Slovenská republika

Partneri: MAS Buchlov, z.s.,Buchlovice, 687 08, Masarykova 273, Česká republika

Mendelova univerzita v Brne, Brno,613 00, Zemědelská 1, Česká republika

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, Slovenská republika

Plánované výdavky projektu sú 453 101,71 Eur

Výdavky SDC predstavujú   74 467,90 Eur  z čoho 95% je NFP  (70 744,50 Eur)  a výdavky z rozpočtu SDC sú 5% (3 723,40 Eur)

         

Share this post