Zmluva:

Zmluva o dielo

19.12.2018

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení medzi spoločnosťou FEST Consulting s.r.o. a Slovenským domom Centrope

Späť