Aktivity

Bratislavský kraj aktívne buduje Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda

20.02.2019

 

V dňoch 20.- 21. februára 2019 sa konala „Študijná cesta pre partnerov“ v rámci realizácie  aktivít  projektu „Partnerstvá a aktivne institucionálne siete  Cyrilometodskej cesty  v moravsko-slovenskom prihraničí“.

Víziou tohto projektu je budovanie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Už tento rok je možné očakávať, že sa táto cesta zaradí medzi Európske certifikované kultúrne cesty, čím by sa Cyrilometodská cesta stala známa a navštevovaná.

Cieľom projektu je spolupráca a sieťovanie medzi  partnermi a stakeholdermi zo Slovenska a Českej republiky. Jedná sa o spoločné  budovanie turistickej infraštruktúry, spoločná  propagácia produktu cestovného ruchu a spoločná tvorba rozvoja  na budovaní kultúrno - pútnickej cesty na celom území, na ktorom sa v dávnej minulosti  rozprestierala Veľkomoravská ríša a kde uskutočnili svoju misiu slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Iba spoluprácou všetkých zapojených partnerov bude možné takúto tematickú cestu s názvom „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“ dlhodobo udržiavať a rozvíjať.

Študijná cesta pre partnerov sa konala na území Bratislavského kraja. Za Bratislavský samosprávny kraj privítala partnerov Zuzana Schwarzová, poslankyňa BSK a Agáta Mikulová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry. Krátko sa zvítali taktiež s Jurajom Drobom, predsedom bratislavského samosprávneho kraja.

Počiatočným a najvýznamnejším miestom je bezpochyby hrad Devín, kde sa Študijná cesta začala, potom účastníci zamierili do Vinotéky sv. Urbana v Devíne na ochutnávku „devínskeho ríbezláka“ - regionálneho produktu Devína, spojené s prednáškou o histórii vinohradníctva. Potom nasledovali zastávky v kostole sv. Kríža v Devíne a pokračovaním  k hradisku Veľkej Moravy na  Bratislavskom hrade. Prvý deň ukončila návšteva Dómu sv. Martina. Na druhý deň navštívili partneri ďalej kostol sv. Juraja s unikátnym kostolom a prednáškou o starodávnom veľkomoravskom hradisku Neštich v lese nad Sv. Jurom. Cesta partnerov viedla ďalej smerom cez Pezinok a Modru na prehliadku na hrade  Červený Kameň. Poslednou zastávkou bola opäť návšteva lokálneho producenta v Modre, Slovenská ľudová Majolika. Cieľom Študijnej cesty pre partnerov bolo v skratke predstaviť významné pamiatky v spojení u unikátnymi lokálnymi produktami.

Bratislavský kraj zastupuje v projekte združenie Slovenský dom Centrope.

Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno.

Projekt sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou spolupráce aktérov a realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov a pútnikov, ale zároveň podporia osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študentov a mládež v záujme zachovania odkazu Cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva a ich význam pre Slovensko a Európu.

Projekt je realizovaný v rokoch 2018-2019 a je spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

 

Web projektu http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Žiadosť o certifikáciu Radou Európy Európskemu inštitútu kultúrnych ciest v Luxemburgu

12.02.2019

Ambíciou združenia Európska kultúrna cesta  sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa venuje rozvoju pútnických trás s centrom vo Velehrade, je zapísanie cyrilometodskej cesty  medzi európske kultúrne cesty  uznané  Radou Európy.

Medzi najznámejšie obdobné cesty  patrí Svätojakubská cesta, či Svätomartinská alebo Mariánska v Rakúsku. Obciam a mestám pozdĺž týchto trás môže existencia certifikovanej kultúrnej cesty   priniesť rad nových príležitostí na propagáciu svojho kultúrneho dedičstva, rozvoj infraštruktúry, služieb a podpore miestnej kultúry i výroby. Aj preto má združenie EKCCM  veľký záujem o spoluprácu  nielen s verejnou správou a farnosťami, ale aj ďalšími subjektmi (poskytovatelia služieb, tradiční výrobcovia, kultúrne a vzdelávacie zariadenia) a postupne sa tak rozširuje ponuka pre užívateľov týchto trás.

 V septembri 2018 podalo združenie žiadosť o certifikáciu Radou Európy Európskemu inštitútu kultúrnych ciest  v Luxemburgu.  Cyrilometodská  cesta  tak patrí medzi 12 kandidátov  o certifikáciu medzi Európske  kultúrne cest y. V apríli 2019 bude po polročnom hodnotení nezávislými expertmi známy výsledok.

 

 Certifikované kultúrne chodníky musia spĺňať kritériá Rady Európy podľa Rezolúcie CM / Res (2013) 66.

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt PartnerstvoCMS

30.01.2019

Bratislavský kraj aktívne spolupracuje na budovaní Európskej kultúrnej cesty svätého Cyrila a Metoda

 

Dňa 30.01.2019 sa konalo vo Svätom Jure druhé pracovné stretnutie „Okrúhly stôl so stakeholdermi“ v rámci realizácie  aktivít  projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“, ktorého víziou je vybudovanie a oživenie trasy Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Cieľom projektu je priama spolupráca s partnermi zo Slovenska a Českej republiky na vybudovaní pútnickej cesty na celom území, na ktorom sa v dávnej minulosti  rozprestierala Veľkomoravská ríša a kde uskutočnili svoju misiu slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Regionálna pracovná skupina je vytvorená zo zástupcov skupín z verejnej správy, cirkvi, cestovného ruchu a kultúry, občianskych združení, ktoré sa venujú téme zachovávania a sprítomňovania cyrilo-metodského kultúrneho a duchovného dedičstva. Táto pracovná skupina dlhodobo komunikuje so záujemcami, významnými stakeholdermi aj z komerčnej sféry. Cieľom je vytvorenie dlhodobých partnerstiev pozdĺž trasy Cyrilometodskej cesty. Iba spoluprácou všetkých zapojených partnerov bude možné takúto tematickú cestu s názvom „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“ dlhodobo udržiavať a rozvíjať.

Na území bratislavského kraja je trasovanie  Cyrilometodskej cesty zabezpečené po peších turistických trasách a vyznačené na smerovníkoch Klubu slovenských turistov. Počiatočným bodom je hrad Devín, ktorý je zároveň našou najznámejšou a najdôležitejšou pamiatkou z dôb Veľkej Moravy. Trasa pokračuje na bratislavský hrad, ďalej po Bratislave smerom do Marianky, pútnického miesta. Odtiaľ trasa vedie do Sväatého Jura, kde sa nachádza starodávne veľkomoravské hradisko Neštich a odtiaľ ďalej smerom Grinava – Pezinok – Modra – Červený Kameň – Častá – Doľany. Ďalej sa trasovanie rozdvojuje smerom na Trnavu a hore lesmi Záhoria smerom na Šaštín. Cieľovým bodom putovania je Velehrad na Morave. Na Slovensku trasa vedie do  starodávnej Nitry s ďalšími dôležitými  pútnickými zastávkami. V ďalšom období by mala trasa z Nitrianskeho kraja smerovať do maďarského Zalaváru, t.j. Blatnohradu.

Bratislavský kraj zastupuje v projekte združenie Slovenský dom Centrope.

Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno.

Projekt sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou spolupráce aktérov a realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov a pútnikov, ale zároveň podporia osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študentov a mládež v záujme zachovania odkazu Cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva a ich význam pre Slovensko a Európu.

Projekt je realizovaný v rokoch 2018-2019 a je spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Web projektu http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt PartnerstvoCMS

19.12.2018

NEWSLETTER 2

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt PartnerstvoCMS

05.12.2018

„Projekt "Partnerstvá a aktívne inštitucionálne siete Cyrilometodskej cesty v moravsko-slovenskom prihraničí"  má za sebou už polovicu času na jeho realizáciu. 05.12.2018 sa konala v Nitre na príznačnom mieste, v aule sv. Gorazda, konferencia - 2. projektové stretnutie cezhraničnej skupiny partnerov, ktorí tento projekt spoločne rozvíjajú (združenie Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metodeje, M.A.S. Buchlov, Mendelova univerzita v Brně, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope). Obsahom konferencie bolo najmä:

  •      Prezentácia štúdie „Definovanie  tematického vymedzenia  a analýza strategických lokalít Cyrilometodskej cesty" (v prílohe)
  •        Dotazníkový prieskum u vytipovaných skupín stakeholderov
  •        Databáza Dobrých praxí - nájdete na www.cyril-methodius.eu
  •         Stretnutia so stakeholdermi - Okrúhle stoly
  •         Príprava Stratégie rozvoja a Akčné regionálne plány 
  •        Komunikačný plán Cyrilometodskej cesty

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019