Aktivity

Projekt „Rozvoj tématických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

15.03.2017

 

 

Projekt  sa realizuje v období  1. – 10.2017 v spolupráci s bratislavským a trnavským samosprávnym krajom, ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Títo partneri nám poskytli financie na jeho realizáciu.

Cieľom projektu je vytvorenie komplexných podkladových materiálov pre vytváranie produktov cestovného ruchu – tématických ciest.

Preto sú zadané aktivity projektu: 

1. Vypracovanie strategického dokumentu  Metodika – štandardy budovania tématických  ciest                      
2. Vypracovanie Koncepcie  rozvoja tématických ciest na území BSK a TTSK vrátane  Akčného  plánu    
3. Vypracovanie Koncepcie  rozvoja tématických ciest  - Marketingová komunikácia                                
4.  Vytvorenie projektovej  dokumentácie  na značnie vybranej tématickej   cesty Historickérody
5.  Propagácia a publicita projektu a jeho výstupov                                                

Podklady sú nevyhnutnou prípravnou fázou, kde realizácia tématických  ciest  „ Šlachtické rody Pallfy a Esterházy „ sa očakáva  tento rok,  s využitím programu  INTERREG V-A, cezhraničná spolupráca SK-AT . 

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 

Marketingovú komunikáciu si môžete stiahnúť tu: https://ulozto.sk/!Mufxursq9g8Y/centrope-grofske-cesty-komunikacna-strategia-pdf

Designmauál si môžete stiahnúť tu: https://ulozto.sk/!ghoMF1G8fPGV/designmanual-pdf

tl_files/domcentrope/img/logo_MDVRRSR.jpg

 

 

tl_files/domcentrope/img/logo_bsk.png

 

 

tl_files/domcentrope/img/logo_ttsk.png


Konferencia  pod predsedníctvom bratislavského kraja

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

26th Meeting of the Working group of Senior Officials of the Working Group Community of Danube Regions

01.12.2016

tl_files/domcentrope/img/PracSpolPodunajKrajin.png

Konferencia  pod predsedníctvom bratislavského kraja

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

 

 • Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK
 • Správy z pracovných skupín 
  • PS hospodárstvo, turizmus, doprava
  • PS kultúra, výskum a vzdelávanie
  • PS udržateľnosť,energie a životné prostredie
  • PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri
 • Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne
 • Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave
 • Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017
 • Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)
 • Výhľad na roky 2018-2019

 

                      tl_files/domcentrope/img/EU2016SK.png                                                 tl_files/domcentrope/img/CouncilofDanube.png

Konferencia  pod predsedníctvom bratislavského kraja

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy

10.10.2016

Projekt „Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy“ bol ukončený . Vznikla tak kompletná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Svätý Júr – Vinosady, v celkovej dĺžke takmer 15 km.

 

tl_files/domcentrope/aktivity/Vinohradnicka cyklocesta/baner.jpg

 

Projekt „Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy“ bol ukončený . Vznikla tak kompletná projektová  dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Svätý Júr – Vinosady, v celkovej dĺžke takmer15 km nadväzujúca na cyklotrasu Jurava. Vo Svätom Júre, pri kaplnke kde cyklotrasa Jurava prechádza vznikne ešte tento rok nové krásne cykloodpočívadlo, financované Bratislavským samosprávnym krajom. Obdobné cykloodpočívadlo sa v súčasnosti buduje na trase vinohradníckej cyklocesty v Modre vo vinohradoch.Z projektu vznikla aj druhá kompletná projektová  dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Trnava – Doľany, Dolné Orešany – Trstín, v celkovej dĺžke 48 km.Následné riešenie budovania cyklotrasy budú hľadať partneri, Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Trnava a obcami v oboch krajoch.Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Prílohy: PrezentáciaSpráva o realizácii projektu

Cestovný ruch pre všetkých

27.09.2016

1. ročník regionálnej konferencie CR v Bratislavskom kraji s názvom "Cestovný ruch pre všetkých", ktorá sa bude konať práve vo svetový deň cestovného ruchu 27.9. v hoteli Senec v Senci.

Cieľom tejto konferencie je pozvať všetkých (verejných aj súkromných) aktérov pôsobiacich v CR v bratislavskom regióne na diskusiu o možnostiach a prienikoch spolupráce, o aktivitách, ktoré sa plánujú aj tých, ktoré sa nám podarilo z regionálnej úrovne naštartovať a zrealizovať.

Diskusia sa bude viest v štyroch témach:

 • Stratégia rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do roku 2020
 • Cestovný ruch pre všetkých - podpora všeobecnej dostupnosti
 • Systematická spolupráca pri rozvoji infraštruktúry, produktu a propagácii destinácie
 • Vinná cesta ako komplexný celoročný produkt CR

Programové závery

DANUBE UP 2016

06.07.2016

Podujatie je jedným zo sprievodných  eventov, ktoré sa konaju v ramci 7.europskeho samitu regionov a miest. Samit sa bude konat v Bratislave v dnoch 8.-9.jula 2016.

Podujatie je jedným zo sprievodných  eventov, ktoré sa konaju v ramci 7.europskeho samitu regionov a miest. Samit sa bude konat v Bratislave v dnoch 8.-9.jula 2016. Toto dvojdnove podujatie sa bude konat na namesti M.R.Stefanika a bude velkou europskou prezentaciou regionov a miest v temach voda,Dunaj a inovacie.Podujatie sa kona pod zastitou slovenskeho predsednictva v Rade Europskej unie.

Organizátormi verejného  podujatia DANUBE UP 2016 su Europsky vybor regionov, Bratislavsky samospravny kraj, mesto Bratislava. Zdruzenie Slovensky dom Centrope je spoluorganizatorom podujatia. 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. 
tl_files/domcentrope/aktivity/Danube UP/danube_up_plagat.jpg

Všetky aktivity boli zrealizovane (workshop, dokumentácie Štúdia uskutočniteľnosti Vinohradníckej cyklocesty z Bratislavy do Trnavy, projektová dokumentácia na územne rozhodnutie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13 na úseku Moravsky sv.Jan- Vysoka na Morave boli spracovane, publicita bola zrealizovaná v odborných a verejných mediach.

Projekt bol zrealizovaný s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.